PODRŽATI RETENCIJU

Zadovoljstvo zaposlenih

Saznaćete kakvo je celokupno zadovoljstvo ljudi u organizaciji. Zadovoljni zaposleni će otkriti šta im na poslu odgovara, nezadovoljnim zaposlenima će Arnold ponuditi moguća rešenja i saznaće koji su njihovi razlozi za frustraciju.

Lojalnost

Saznaćete šta zaposleni misle o tome, kolika je šansa da će u organizaciji raditi sledeće godine. Lojalne zaposlene Arnold ispituje o njihovoj motivaciji i o hipotetičkim razlozima za odlazak. Kod onih koji smatraju da je nastavak rada u organizaciji malo verovatan utvrđuje da li imaju želju da popričaju o tome (i sa kim) i šta bi moralo da se promeni da bi ostali.

Radno opterećenje

Videćete da li ljudi smatraju da je njihovo radno opterećenje održivo na duge staze. Saznaćete ko ne izlazi na kraj sa tempom rada, šta izaziva opterećenje i šta bi moglo da bude od pomoći pre, nego što bi moglo da dođe do njihovog pucanja ili povećanja frustracije.


PODRŽATI RAZVOJ LJUDI

Radno okruženje

Sažnaćete kako radno okruženje podstiče produktivnost zaposlenih i koje promene bi bile korisne za poboljšanje okruženja.

Timski rad

Bolje ćete razumeti održivost saradnje u timovima - koje stvari funkcionišu, a koje pogoršavaju saradnju. Arnold će saznati da li je odgovornost pravilno raspoređena i da li se konflikti uspešno savlađuju.

Borba sa prokrastinacijom

Saznaćete kako se prokrastinacija, tj. odlaganje neprijatnih zadataka i obaveza, tiče ljudi u organizaciji, koji je njen uzrok i koja vrsta pomoći treba da se pruži ljudima koji imaju problem sa prokrastinacijom.

Delegiranje rada

Pogrešno zadavanje zadataka može u velikoj meri da utiče na našu motivaciju i produktivnost. Zahvaljujući ovoj temi ćete saznati u kojoj meri su ljudi zadovoljni sa načinom zadavanja zadataka, da li zadaci odgovaraju njihovom opisu posla i njihovim jačim stranama i šta bi želeli da poboljšaju u tom pogledu.


PODRŽATI USPEH ORGANIZACIJE

Nagrađivanje

Saznaćete u kojoj meri ljudi doživljavaju nagrade kao pravedne i motivišuće, kao i da li razumeju način nagrađivanja.

Ciljevi i prioriteti

Pogrešno postavljeni ciljevi mogu da dovedu do demotivacije ili neželjenih posledica. Zahvaljujući ovoj temi ćete bolje razumeti koliko ciljevi podižu motivaciju zaposlenih i povećavaju kvalitet rada. Takođe ćete saznati da li ciljevi mogu da budu dostignuti i da li je jasno, šta se od ljudi očekuje.

Vizije i strategije

Nekim grupama zaposlenih jasna vizija i dugoročni cilj organizacije mogu otvoriti novu perspektivu u okviru motivacije na poslu. Ova tema pomaže menadžerima i rukovodiocima da saznaju da li su ljudi informisani o tome u kom smeru se organizacija kreće i da li veruju da ovi dugoročni planovi mogu da pomognu organizaciji da napreduje.

Usklađivanje sa strategijom

Arnold će saznati u kojoj meri je svakodnevni rad zaposlenih usklađen sa time, šta organizacija želi da postigne kako bi napredovala. U isto vreme će menadžeri saznati da li zaposleni imaju prostor za rad na zadacima, kako bi se postigli strateški ciljevi i da li ih sukob interesa sa kolegama ili na nivou timu sprečava u ispunjenju cilja.


PODRŽATI EFIKASNO ZAPOŠLJAVANJE

Atraktivnost poslodavca

HR tim i menadžeri će bolje razumeti šta je ljude privuklo da dođu u organizaciju, koja obećanja su zaista ispunjena i koliko su ponosni na to što rade za određenog poslodavca. Rezultati ovog razgovora će pomoći u povećanju efikasnosti kampanje za zapošljavanje i u građenju marke.


ODRŽATI ODLIČNU KULTURU

Odnosi na poslu

Međusobna povezanost s ljudima u timu utiče na naše zadovoljstvo i retenciju. Zahvaljujući ovoj temi ćete bolje razumeti povezanost ljudi u timovima i otkrićete moguće prepreke u izgradnji odnosa. Takođe ćete saznati koliko je ljudima potrebno da se više sastaju sa kolegama i na koji način bi to želeli da promene.

Psihološka sigurnost

Koncept psihološke sigurnosti (mogućnost izražavanja mišljenja bez straha, odsustvo preteranog straha od grešaka, prostor za konstruktivnu kritiku itd.) je jedan od glavnih preduslova organizacije koja uči i inovativne kulture. Zahvaljujući rezultatima razgovora ćete saznati nivo psihološke sigurnosti u pojedinačnim timovima i celoj organizaciji.

Poverenje u menadžere

Arnold pomaže da saznate šta ljudi misle pod pojmom poverenje u menadžera, šta njihov nadređeni od toga ispunjava, a gde, sa druge strane, postoji prostor za poboljšanje. Rezultat je nivo poverenja u nadređene.


PRIVUĆI LJUDE

Autonomija

Prema istraživanjima je autonomija na poslu glavni aspekt unutrašnje motivacije i zadovoljstva na radnom mestu. Zahvaljujući Arnoldu ćete saznati da li u organizaciji koristite prikladnu kombinaciju prenošenja ovlašćenja i nezavisnosti na svoje podređene.

Misija i svrha

Ispostavlja se da snažna misija, tj. nešto što je korisno za okolinu, pozitivno utiče na unutrašnju motivaciju zaposlenih i na snagu marke poslodavca. Arnold pomaže menadžerima i HR da otkriju koji značaj ljudi pridaju misiji organizacije, da li uopšte znaju koja je njena misija i u kojoj meri smatraju da je ponašanje organizacije u njegovom integritetu.

Motivacija i energija

Svrha ove teme je da pomogne menadžerima da bolje prepoznaju kako ljudi uspevaju da na poslu dođu u stanje takozvanog flow-a, koji predstavlja idealno mentalno stanje za visoku produktivnost i zadovoljstvo. Arnold im pomaže da saznaju šta ljudima na poslu dodaje energiju, a šta im, sa druge strane, tu energiju oduzima i koliko često na poslu dolaze u stanje tzv. flow-a.

Sreća na poslu

Ispostavlja se da na sreću na poslu ne utiču toliko spoljne okolnosti, koliko naša sposobnost da je negujemo u sebi. Arnold vam pomaže da shvatite da li se ljudi na poslu osećaju srećno i zadovoljno, šta ih sprečava da se osećaju zadovoljno, a šta njihov osećaj zadovoljstva, sa druge strane, čini jačim.

Posvećenost

Svrha ove teme je omogućiti vam da bolje razumete posvećenost timova. Arnold saznaje koliko su ljudi spremni da preduzmu dodatni korak za organizaciju, šta ih motiviše, kako se njihova posvećenost promenila u poslednje 2 do 3 godine i šta je prouzrokovalo promenu.


PODSTAĆI RAZVOJ LJUDI

Razvoj zaposlenih

Kroz ovu temu ćete saznati da li ljudi osećaju da uče nove stvari, koji je najefikasniji način za njihovo razvijanje, u čemu bi želeli da napreduju u bliskoj budućnosti i kako u tome može da im pomogne menadžer ili organizacija. Menadžeri i L&D sekcije zahvaljujući rezultatima bolje znaju potrebe za razvoj zaposlenih na nivou pojedinaca, timova i organizacije.

Konstruktivna povratna informacija

Povratna informacija je jedna od menadžerskih alatki za vođenje tima. Za same zaposlene predstavlja srž razvoja. Zahvaljujući ovoj temi ćete saznati da li ljudi dobijaju dovoljno povratnih informacija, da li su povratne informacije uravnotežene i do koje mere su za njih korisne i konstruktivne.

Razvoj liderskih veština

Ova tema pomaže da se identifikuju potrebe samih menadžera za razvijanjem njihovih liderskih veština. Arnold ispituje zaposlene o atributima dobrog lidera, koje njihovi nadređeni imaju i o tome, šta bi mogli da poboljšaju. Takođe postavlja pitanja o tome, koga ljudi u organizaciji smatraju dobrim liderom.


PODRŽATI PROMENE I UPRAVLJATI NJIMA

Spremnost na promenu

Ova tema pomaže menadžerima i upravi da saznaju stavove ljudi o budućim promenama. Arnold saznaje koja promena bi, prema rečima zaposlenih, mogla najviše da pomogne organizaciji da napreduje, a šta ne bi trebalo da se promeni i, na kraju, kako pomoći da se potencijalne promene pozitivnije prihvate.


BORBA PROTIV PANDEMIJE I EFIKASNI RAD NA DALJINU

Povratak u kancelariju

Organizacije nakon dužeg perioda rada od kuće traže od zaposlenih da se vrate u kancelarije. Povratak u kancelarije nije prijatan za sve zaposlene. Ova tema pomaže da se utvrdi da li se ljudi boje povratka na posao i da li postoji nešto što bi im pomoglo da se na poslu osećaju sigurnije.

Ocenjivanje promena

U nesigurnim vremenima koja donose velike promene se na organizacije vrši ogroman pritisak. Potrebno je da promene unapređuju i uvode brzo. Ova tema će pokazati kako ljudi doživljavaju promene i da li ih razumeju. Takođe ćete saznati šta je potrebno da se uradi da bi zaposleni lakše prihvatili promene.

Upravljanje prioritetima i podela posla

Posebno u periodu promena i češćeg rada od kuće može doći do toga da pojedinci ili celi timovi gube uvid u prioritete rada. Ova tema će vam pomoći da saznate da li svi zaposleni imaju zadane zadatke, da li ih neke okolnosti sprečavaju da obavljaju radne zadatke i da li timovi razumeju šta je trenutno prioritet.

Psihičko blagostanje i lična situacija

Razne mere i ograničenja, češći rad od kuće ili druge promene na poslu mogu da budu neočekivano opterećenje za zaposlene. Ovaj razgovor pomaže u mapiranju raspoloženja zaposlenih i u saznanju kako da im se situacija olakša.

Efikasna interna komunikacija

U vreme kada organizacija brzo sprovodi promene, povećava se i potreba za efikasnim informacijama o njima. Sposobnost da se zaposlenima brzo pruže tačne i razumljive informacije može značajno doprineti uspešnom funkcionisanju organizacije. Ova tema pokazuje koliko dobro organizacija komunicira sa svojim zaposlenima.

Efikasan rad od kuće

Nakon uvođenja karantinskih mera je većina zaposlenih počela da radi od kuće. Ova tema služi za procenu uspešnosti uvođenja rada na daljinu, njegove efikasnosti i funkcionisanja saradnje u timovima.