WSPIERANIE RETENCJI

Zadowolenie pracowników

Dowiecie się, jakie jest ogólne zadowolenie osób w organizacji. Zadowoleni pracownicy ujawnią, co im odpowiada w pracy, niezadowolonym osobom Arnold wskazuje możliwe rozwiązania i odkrywa przyczyny frustracji.

Lojalność

Dowiecie się, jakie jest prawdopodobieństwo, że pracownicy będą kontynuować pracę w organizacji również w przyszłym roku. W przypadku lojalnych pracowników Arnold pyta o motywację i hipotetyczne powody odejścia. Od osób, które postrzegają kontynuację jako mało prawdopodobną, dowiaduje się, czy mają ochotę porozmawiać na ten temat (i z kim) i co musi się zmienić by pozostać.

Obciążenie pracą

Dowiecie się, czy pracownicy postrzegają swoje obciążenie pracą jako trwałe w dłuższej perspektywie. Stwierdzicie, kto nie radzi sobie z tempem pracy, co powoduje obciążenie i co pomogłoby umożliwić wcześniejszą poprawę, aniżeli dojdzie do wypalenia zawodowego, bądź zwiększonej frustracji.


WSPARCIE PRODUKTYWNOŚCI

Środowisko pracy

Dowiecie się, w jaki sposób środowisko pracy wspiera produktywność pracowników i jakie zmiany pomogłyby ją poprawić.

Praca w zespole

Lepiej zrozumiecie wykonalność pracy w zespole – co działa a co nie bardzo. Arnold dowiaduje się, czy obowiązki są odpowiednio podzielone i czy konflikty są sprawiedliwie rozwiązywane.

Walka z prokrastynacją:

Dowiecie się, jak prokrastynacja, czyli odkładanie nieprzyjemnych zadań i obowiązków „na potem“, wpływa na osoby w organizacji, jaka jest jej przyczyna i z czym osoby prokrastynujące potrzebują pomocy.

Delegowanie pracy

Źle definiowana praca może znacząco wpłynąć na naszą motywację oraz produktywność. Dzięki temu tematowi dowiecie się, czy pracownicy są zadowoleni z przydzielonej pracy, czy zadania odpowiadają opisowi stanowiska i ich mocnym stronom oraz co chcieliby poprawić w tym obszarze.


WSPIERANIE SUKCESU ORGANIZACJI

Wynagrodzenie

Dowiecie się, ile osób postrzega swoje wynagrodzenie jako uczciwe i motywujące oraz na ile rozumieją sposób, w jaki są wynagradzani.

Cele i priorytety

Nieprawidłowo wyznaczone cele mogą prowadzić do utraty motywacji lub niezamierzonych konsekwencji. Dzięki temu tematowi lepiej zrozumiecie, na ile określone cele wspierają motywację pracowników i podnoszą jakość pracy, czy są osiągalne i czy jasno z nich wynika, czego się od pracowników oczekuje.

Wizja i strategia:

Dla niektórych grup pracowników jasna wizja i długoterminowy cel organizacji mogą pokazać nową perspektywę w zakresie motywacji do pracy. Ten temat pomaga menadżerom i kadrze kierowniczej dowiedzieć się, czy ludzie wiedzą, dokąd zmierza organizacja i czy uważają, że te długoterminowe plany mogą posunąć organizację do przodu.

Dostosowanie się do strategii

Arnold dowiaduję się, w jakim stopniu codzienna praca osób jest zgodna z tym, dokąd zmierza kierownictwo organizacji. Jednocześnie menedżerowie dowiedzą się, czy pracownicy mają przestrzeń do pracy nad zadaniami, które prowadzą do osiągnięcia celów strategicznych i czy konflikty interesów ze współpracownikami lub na poziomie zespołu, uniemożliwiają realizację celów.


PROMOCJA SKUTECZNEJ REKRUTACJI

Atrakcyjność pracodawcy:

Zespół HR i menedżerowie lepiej zrozumieją, co przyciągnęło ludzi do organizacji, które obietnice naprawdę się spełniły i jak bardzo są pracownicy dumni, że mogą pracować dla danego pracodawcy. Wyniki z tego tematu mogą usprawnić kampanię rekrutacyjną i zbudować markę pracowników.


UTRZYMYWANIE WSPANIAŁEJ KULTURY

Relacje w pracy

Przynależność do osób w zespole wpływa na naszą satysfakcję i utrzymanie. Dzięki temu tematowi lepiej zrozumiecie stopień przynależności osób w zespołach i ujawnicie możliwe bariery w budowaniu relacji. Dowiecie się też, ile osób potrzebuje więcej spotkań i w jaki sposób chcą je realizować.

Bezpieczeństwo psychologiczne

Koncepcja bezpieczeństwa psychologicznego (możliwość wyrażania opinii bez strachu, brak przesadnego lęku przed błędami, przestrzeń do konstruktywnej krytyki itp.) jest jednym z głównych warunków wstępnych, uczącej się organizacji i innowacyjnej kultury. Dzięki wynikom z tego tematu poznacie, jaki jest poziom bezpieczeństwa psychicznego w poszczególnych zespołach i całej organizacji.

Zaufanie do menedżerów

Arnold pomaga dowiedzieć się, co ludzie myślą o zaufaniu do menedżera, co z tego realizuje ich przełożony i gdzie jest miejsce na poprawę. Rezultatem jest poziom zaufania do przełożonego.


WCIĄGNĄĆ LUDZI

Autonomia

Według badań autonomia w pracy jest kluczowym aspektem wewnętrznej motywacji i satysfakcji w miejscu pacy. Dzięki Arnoldowi dowiecie się, czy w organizacji stosujecie odpowiednią kombinację delegowania władzy i niezależności.

Misja i cel

Okazuje się, że silna misja, czyli korzyść dla środowiska, pozytywnie wpływa na motywację wewnętrzną pracowników i siłę marki pracodawcy. Arnold pomaga menedżerom i działom HR ujawnić wagę, jaką ludzie przywiązują do misji organizacji, czy w ogólne znają misję pracodawcy i jak bardzo uważają, że zachowanie organizacji jest z nią zgodne.

Motywacja i energia

Celem tego tematu jest pomóc menedżerom łatwiej rozpoznać, w jaki sposób ludziom udaje się wejść w stan tzw. flow, który jest idealnym stanem psychicznym, zapewniającym wysoką wydajność i satysfakcję. Arnold pomoże zidentyfikować, co ludziom w pracy dodaje energię, co pozbawia ich energii i jak często wchodzą w pracy w stan flow.

Szczęście w pracy

Okazuje się, że na szczęście w pracy wpływają nie tylko okoliczności zewnętrzne, ile nasza zdolność do jej wewnętrznego pielęgnowania. Arnold Wam pomoże zrozumieć, czy pracownicy czują się szczęśliwi i usatysfakcjonowani w pracy, co uniemożliwia im poczucie satysfakcji a co go przeciwnie wzmacnia.

Zaangażowanie

Celem tego tematu jest umożliwienie Wam lepszego zrozumienia zaangażowania zespołu. Arnold dowiaduje się, czy osoby są chętne wykonywać dodatkową pracę dla organizacji oraz jaki jest ich cel motywacji, czy zmieniło się ich zaangażowanie w ciągu ostatnich 2-3 lat i co spowodowało zmianę.


WSPIERANIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO

Rozwój pracownika

Za pomocą tego tematu dowiecie się, czy pracownicy mają uczucie, że uczą się nowych rzeczy, jakie są dla nich najskuteczniejsze sposoby rozwoju, do czego zmierzają w najbliższej przyszłości i jak im menedżer lub organizacja może pomóc. Dzięki wynikom menedżerowie i działy L&D lepiej znają potrzeby rozwojowe na poziomie jednostek, zespołów i organizacji.

Konstruktywna informacja zwrotna

Informacja zwrotna to jedno z głównych narzędzi menedżerskich do zarządzania zespołami i wynikami. Dla samych pracowników to kierunek rozwoju. Dzięki tej rozmowie menedżerowie dowiedzą się, czy osoby otrzymują wystarczającą ilość informacji zwrotnych, czy jest ona wyważona i w jakim stopniu jest dla nich przydatna i konstruktywna.

Rozwój kierowniczych umiejętności

Ten temat pomoga zidentyfikować potrzeby samych menedżerów w zakresie rozwijania ich umiejętności kierowniczych. Arnold pyta pracowników, jakie są atrybuty dobrego lidera, czy ich kierownik je posiada a nad czym powinien popracować, a także o to, kogo pracownicy uważają za dobrego lidera.


WSPIERAĆ I ZARZĄDZAĆ ZMIANAMI

Gotowość do zmian

Ten temat pomaga menedżerom i kadrze kierowniczej określić stosunek pracowników do przyszłych zmian. Arnold dowiaduje się, jaka zmiana według pracowników mogłaby najbardziej posunąć organizację do przodu, co nie powinno się zmieniać i nie mniej ważne, jak pomóc bardziej pozytywnie zaakceptować potencjalne zmiany.


WALKA Z PANDEMIĄ I SKUTECZNA PRACA ZDALNA

Powrót do biura

Po dłuższych okresach pracy w domu organizacje proszą pracowników o powrót do biur. Jednak nie wszyscy pracownicy cieszą się z tego powodu. Ten temat pomaga dowiedzieć się, czy osoby martwią się powrotem do pracy i czy jest coś, co pomoże im poczuć się bezpieczniej w pracy.

Ocena zmian

W niepewnych czasach, które niosą ze sobą duże zmiany, na organizację jest wywierana ogromna presja. Muszą wprowadzać innowację i szybko wdrażać zmiany.Ten temat pokazuje, jak pracownicy postrzegają i rozumieją zmiany. Dowiecie się również, co należy zrobić, aby ułatwić pracownikom akceptację zmian.

Zarządzanie priorytetami i podział pracy

Zwłaszcza w czasach zmian i większej częstotliwości pracy z domu poszczególne osoby bądź całe zespoły mogą stracić orientację, jakie są piorytety pracy. Ten temat pomaga stwierdzić, czy wszyscy pracownicy mają ustaloną pracę, czy istnieją okoliczności, które uniemożliwiają im wykonywanie ich pracy i czy zespoły rozumieją, jaki jest teraz priorytet.

Dobrostan psychiczny i sytuacja osobista

Różne środki i ograniczenia, wzrastająca częstotliwość pracy z domu lub inne zmiany w pracy mogą być nieoczekiwanym obciążeniem dla pracowników. Ta rozmowa pomaga rozpoznać nastrój pracowników i dowiedzieć się, w jaki sposób złagodzić ich sytuację.

Skuteczna komunikacja wewnętrzna

W czasach, gdy organizacje szybko wdrażają zmiany, wzrasta również potrzeba ich skutecznego omówienia. Zdolność do szybkiego przekazania właściwych i zrozumiałych informacji pracownikom, może w znacznym stopniu przyczynić się do pomyślnego funkcjonowania organizacji. Ten temat pokazuje, jak dobrze organizacja komunikuje ze swoimi pracownikami.

Efektywna praca w domu

Po wprowadzeniu kwarantanny większość pracowników zaczęła pracować w domu. Ten temat ocenia sukces podjęcia pracy zdalnej, jej efektywność oraz funkcjonowanie współpracy w zespołach.